Farklı birim ve disiplinlerden uzmanların çalışma yaptığı CESD’nin amacı, çeşitli enerji konularında Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Merkez sayesinde, Kadir Has Üniversitesi’nde enerji konularında yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleri desteklenerek uluslararası standartlardaki çalışmalar geliştirilecek ve yeni uygulamaya konulacak faaliyetlerle de enerji alanındaki eğitim ve araştırmanın kapsam ve niteliği genişletilerek etkinliği artırılacaktır. Ayrıca, 21. yüzyılda enerji konularında karşı karşıya gelinen çeşitli enerji sorunlarının çözümü için gerekli insan gücünün yetiştirilmesine de katkıda bulunulacaktır.

Merkezin, 24.03.2015  tarihli ve 29305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren yönetmeliğine göre faaliyet alanları aşağıdaki şekildedir:

 • Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği ve ilgili diğer bölümlerinde enerji konularında verilmekte olan derslere ve yürütülmekte olan araştırmalara katkı sağlayarak geliştirmek.
 • Üniversite bünyesinde enerji alanında farklı bölümlerde mevcut olan araştırma potansiyelini kullanarak disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin başlatılması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitenin farklı birimleri ile koordineli bir şekilde enerji alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde disiplinlerarası lisansüstü eğitimi başlatmak ve yürütmek.
 • Enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kısa kurslar, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak üzere işbirliğini geliştirmek.
 • Enerji konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve proje çağrılarını izleyerek, zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenilmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.
 • Enerji alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerden Üniversite personeli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak.
 • İlgili alanlarında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak.
 • Endüstri ve Üniversite arasında bilgi değişiminine olanak sağlayacak bir zemin hazırlamak.
 • Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek enerji sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.
 • Araştırma projelerinin sonuçlanmasını takiben fikri mülkiyet haklarının değerlendirilerek patent ve lisans başvurularını teşvik etmek.
 • Üniversite içinden ve dışından girişimci ve yenilikçilere enerji konularında geliştirdikleri iş fikirlerini değerlendirmek ve bu işi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturarak liderlik etmek, projelerin ve elde edilen patentlerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.