24 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29305

YÖNETMELİK

 

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                   ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA                                                                                       UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli enerji konularında Türkiye ve çevresiyle ilgili olarak yerel, bölgesel ve küresel çapta disiplinlerarası eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgi, yorum ve analizleri ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşarak toplumun yararına uygulamaya konulmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin enerji sistemleri mühendisliği ve ilgili diğer bölümlerinde enerji konularında verilmekte olan derslere ve yürütülmekte olan araştırmalara katkı sağlayarak geliştirmek.

b) Üniversite bünyesinde enerji alanında farklı bölümlerde mevcut olan araştırma potansiyelini kullanarak disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin başlatılması, koordine edilmesi ve yürütülmesini sağlamak.

c) Üniversitenin farklı birimleri ile koordineli bir şekilde enerji alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde disiplinlerarası lisansüstü eğitimi başlatmak ve yürütmek.

ç) Enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kısa kurslar, sertifika programları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve yönlendirmek, Üniversite içi ve dışı paydaşlarla sinerji oluşturmak üzere işbirliğini geliştirmek.

d) Enerji konularındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve proje çağrılarını izleyerek, zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenilmesini sağlayacak çalışmaları yapmak.

e) Enerji alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

f) Konuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerden Üniversite personeli ve öğrencilerini haberdar etmek ve katılımlarını sağlamak.

g) İlgili alanlarında etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak.

ğ) Endüstri ve Üniversite arasında bilgi değişiminine olanak sağlayacak bir zemin hazırlamak.

h) Çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek enerji sektöründe girişimcilik ve yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak.

ı) Araştırma projelerinin sonuçlanmasını takiben fikri mülkiyet haklarının değerlendirilerek patent ve lisans başvurularını teşvik etmek.

i) Üniversite içinden ve dışından girişimci ve yenilikçilere enerji konularında geliştirdikleri iş fikirlerini değerlendirmek ve bu işi başlatabilmeleri için kuluçka merkezi oluşturarak liderlik etmek, projelerin ve elde edilen patentlerin ticarileşmesi aşamasında teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak.

j) Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

k) Enerji alanında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.

l) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak uygun nitelikte, konusunda uzman üniversite dışı kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısını vekil bırakır. Müdür, Merkezin verimli çalışması için gerekli gördüğü idari kadroyu Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile oluşturur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar gerçekleştirmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.

f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, enerji alanında bilgi ve deneyimi bulunan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve öğretim üye yardımcıları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar alarak Rektörün onayına sunmak.

b) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkılarda bulunmak.

c) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.

ç) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

d) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

e) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvurularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede enerji alanında bilgi ve deneyimi bulunan yönetici, öğretim üyesi veya öğretim görevlileri ile Merkezin çalışmalarına bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunabilecek Üniversite dışından kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör, Rektörün olmadığı durumlarda ise Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye niteliğinde görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür..

Çalışma konularıyla ilgili gerekli arşiv, kütüphane, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

Enerji alanında araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ve çalışma grupları kurmak.

Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.